Hershel Yatovitz and his new Koll custom double neck 7-string / soprano. (Photo by Samantha Yatovitz)

Hershel Yatovitz and his new Koll custom double neck 7-string / soprano. (Photo by Samantha Yatovitz)